Brett Amory
"Slnko v sieti" (1962) - Stefan UherGiovanna Garzoni (1600–1670)